REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO karmybydgoszcz.pl
Ważny od dnia 25.12.2014
I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ; 

4. Sklep internetowy Karmy od Goldiego – serwis internetowy dostępny pod  karmybydgoszcz.pl za pośrednictwem którego Klient może  składać Zamówienia; 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem karmybydgoszcz.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, działający pod karmybydgoszcz.pl prowadzony jest przez PW Karmy od Goldiego Elżbieta Wróblewska ul. Szarych Szeregów 2a/49, 85-829 Bydgoszcz NIP 967-029-10-56 REGON 340676978  . 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną  w ramach Sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady i warunki dostawy zamówionych towarów;

d) zasady i warunki płatności przez Klienta za zamówione towary

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą  Java skrypt.


2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. Nie prowadzimy sprzedaży poza granicami RP.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://karmybydgoszcz.pl/regulamin 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem  korzystania ze Sklepu internetowego tj złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie 
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dane te potrzebne są do skutecznej realizacji zamówienia.

3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, 
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  prowadzących sklep.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową , dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, następnie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie dokonać zakupu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, wyboru Towaru, oraz zamawianych ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy, 

e) ewentualnego kosztu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, lub paczką. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku wybrania płatności przy odbiorze, lub wpłynięcia środków na konto sklepu w przypadku wybrania płatności z góry. Sklep powiadomi Klienta o zrealizowaniu  zamówienia. W przypadku wybrania opcji "Odbiór w punkcie odbioru", Sklep powiadomi Klienta o terminie odbioru. Towar należy odebrać w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia. Odbiór w Punkcie możliwy jest tylko po dokonaniu płatności  na konto Sklepu. Nie odebranie Towaru spowoduje anulację zamówienia, Sklep dokona zwrotu zapłaty na konto Klienta.

5.4. Do każdego Towaru dołączamy paragon, na życzenie faktura VAT (wybór podczas procedury składania zamówienia)

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zakupu:

a) przelewem na numer konta bankowego PLN, który podany będzie w przesłanym potwierdzeniu zamówienia,

b) zapłata przy dostawie towaru (za pobraniem)

c) zapłata gotówką przy odbiorze towaru, dostawa realizowana przez Karmy od Goldiego własnym transportem

6.3. Sklep ogranicza wybór zapłaty przy dostawie towaru (za pobraniem) do kwoty 300 zł brutto

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres P.W. Karmy od Goldiego Elżbieta Wróblewska, ul. Szarych Szeregów 2a/49 85-829 Bydgoszcz.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PW Karmy od Goldiego, Elżbieta Wróblewska, ul. Szarych Szeregów 2a/49 85-829 Bydgoszcz, do towaru załączony musi być dowód zakupu (paragon lub faktura)

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
7.5. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli złożone zamówienie lub zamówienia wymagają dodatkowych uzgodnień. Realizacja nastąpi niezwłocznie po doprecyzowaniu wszystkich istotnych warunków sprzedaży. Jeżeli będzie to nie możliwe Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia. W każdym przypadku klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną, lub telefoniczną.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z 
Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@karmybydgoszcz.pl  w temacie wpisując Reklamacja, lub listownie na adres P.W. Karmy od Goldiego Elżbieta Wróblewska, ul. Szarych Szeregów 2a/49 85-829 Bydgoszcz.  Sklep  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. 

8.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki.  Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i spisania protokołu w obecności kuriera jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia reklamacji na uszkodzenia  powstałe w transporcie i braki. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.  Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@karmybydgoszcz.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Życzymy miłej współpracy
Zespół karmybydgoszcz.pl
Wszystkie prawa karmybydgoszcz.pl 2014